Wat is Osteopathie?

Wat is Osteopathie?

Indicatie tot consulatie

Indicatie tot consulatie

Hoe ziet een cunsultatie eruit?

Hoe ziet een cunsultatie eruit?

Praktische informatie

Praktische informatie

© 2015 by CELINE FRANCOIS.

Fotografie: SOPHIE AELTERMAN

Osteopate Céline François

Zandstraat 3a, 8500 Kortrijk

8500 Kortrijk

+32 (0) 470 28.88.37